AVG

Privacyverklaring GROLLÉ Advocaten


GROLLÉ Advocaten  respecteert uw recht op privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens GROLLÉ Advocaten  verwerkt.

Verantwoordelijke
GROLLÉ Advocaten  verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt GROLLÉ Advocaten  veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van GROLLÉ Advocaten .

Verwerkingsdoeleinden
GROLLÉ Advocaten  verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie);

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Grollé Advocaten  verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Contactinformatie zoals naam, functie, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, BTW-nummer, website, e-mailadres en andere bedrijfsinformatie;
 • Communicatie zoals brieven en e-mails met contactpersonen;
 • Inhoudelijke informatie die betrekking heeft op de (juridische) diensten die GROLLÉ Advocaten  u biedt en voor u uitvoert;

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Grollé Advocaten  omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag
GROLLÉ Advocaten  verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang;

Delen van persoonsgegevens met derden
GROLLÉ Advocaten  deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van GROLLÉ Advocaten , zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan GROLLÉ Advocaten  persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van GROLLÉ Advocaten  uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door GROLLÉ Advocaten  ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging
GROLLÉ Advocaten  hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval GROLLÉ Advocaten  gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal GROLLÉ Advocaten  in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn
GROLLÉ Advocaten  bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij GROLLÉ Advocaten  aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

GROLLÉ Advocaten
a.grolle@grolleadvocaten.nl
0528-232303

Social media
Op de website(s) van GROLLÉ Advocaten (www.grolleadvocaten.nl) kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Grollé Advocaten  houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies en statistieken
GROLLÉ Advocaten  houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door GROLLÉ Advocaten  verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van GROLLÉ Advocaten  te vergroten, kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van GROLLÉ Advocaten  op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van GROLLÉ Advocaten  kan gebruik maken van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van GROLLÉ Advocaten  geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. GROLLÉ Advocaten  heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Daarnaast kunnen via onze website cookies geplaatst worden van  Facebook en LinkedIn. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen en om bij te houden hoe de bezoekers de website gebruiken. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor remarketingcampagnes. Deze verwerkers hebben mogelijk een verplichting op grond van geldende wet- en regelgeving om inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Facebook en LinkedIn niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Facebook en LinkedIn diensten. De cookies voor marketingdoeleinden worden uitsluitend geplaatst indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassingen
GROLLÉ Advocaten  heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Overig
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Ton Grollé of Marrit Alta op info@grolleadvocaten.nl of 0528-232303

Deze privacyverklaring is op 25 augustus 2021 vastgesteld.