opdrachtbevestiging

Opdrachtbevestiging

Geachte heer/mevrouw,

U heeft mij op     de opdracht verstrekt om    .
Thans bericht ik u dat ik deze opdracht aanvaard en in verband daarmee graag het volgende met u overeen kom:

Uitvoering opdracht
1. De door mij in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden beogen tot het resultaat te leiden, dat           .
2. Ik zal mij inspannen om dit resultaat te bereiken maar garandeer niet, dat dit resultaat zal kunnen worden bereikt.
3. Ik zal de opdracht persoonlijk uitvoeren, met dien verstande dat ik onderdelen van mijn werkzaamheden onder mijn verantwoordelijkheid en toezicht door één van mijn kantoorgenoten mag laten uitvoeren. Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden zal ik mij alleen door uw belang laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal ik handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Indien ik het verantwoord en/of wenselijk acht, dat ik mij bij de uitvoering van mijn werkzaamheden door anderen (deurwaarder en procureur uitgezonderd) laat bijstaan, dan zal ik dat niet doen dan na van u verkregen toestemming.
4. Ik zal u op de hoogte houden van  de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak.

Opzeggen van de opdracht
1. U kunt de opdracht steeds opzeggen.
2. Ik kan de overeenkomst niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen en ik op redelijke gronden niet bereid ben de opdracht volgens uw wensen uit te voeren.
In beide gevallen zal ik u op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden, tenzij u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt.

Financiële afspraken
1. Met u is nagegaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Een aanvraag voor een toevoeging zal door mij worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand te Leeuwarden. U stelt mij alle stukken ter hand die daarvoor benodigd zijn. De Raad voor Rechtsbijstand stelt de door u te betalen eigen bijdrage vast. De wijze van inning van deze eigen bijdragen zal nader met u worden overeengekomen. Overigens bent u naast de eigen bijdrage verschuldigd: griffierecht, eventuele kosten van getuigen/deskundigen, uittreksels uit de openbaar register, telegrammen en internationaal gebruik van telex, telefax en telefoon.
? ???4) Selecteer vervolgens alle tekst in het bovenstaande vak. (bijvoorbeeld door in het vak te klikken en Ctrl+A in te drukken)??5) Kopiëer alle geselecteerde tekst (Bijvoorbeeld door 2. Mocht de Raad voor Rechtsbijstand beslissen dat u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dan dient u mijn werkzaamheden zelf te voldoen. Mijn uurtarief  bedraagt thans € ????? exclusief BTW en kantoorkosten. Ik zal dan eerst met u overleggen alvorens met mijn werkzaamheden voor u te beginnen.
3. De declaraties dienen door u binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening.
4. Indien u de declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te uwen lasten. Tevens bent u alsdan zonder ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd.

Aansprakelijkheid
1. Mijn aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
2. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot één maal het door mij in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 5.000,00.

Klachten en Geschillenregeling Advocatuur
1. Het kantoor neem deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat u uw klachten eerst aan mij kenbaar maakt. Slaag ik er niet in uw klachten te verhelpen dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement een bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.
2. Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is als bijlage aan deze brief gehecht. (*)
3. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van deze brief.

Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Assen.
3. Indien ik als eisende partij optreedt, zal ik in afwijking hiervan bevoegd zijn om het geschil aanhangig te maken bij de voor u in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en verzoek u vriendelijk om één exemplaar van deze brief voor akkoord te tekenen en in bijgevoegde voorgefrankeerde enveloppe naar mijn kantoor terug te zenden. (*)

Ik dank u voor uw opdracht en zal bij de uitvoering daarvan de uiterste zorg besteden.

Met vriendelijke groet,   


………………………. 


akkoord met opdrachtbevestiging :

………………………….   …………………………….

Cliënt:                          Cliënte: